Metruk Yapı İlanı

Metruk Yapı İlanı

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194
sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi gereğince genel güvenlik ve asayiş bakımından
tehlike arz ettiği ya da bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye
veya valilikçe tespit edilen bu gibi yapıların mülkiyet sahipleri tarafından yıkılarak veya
gerekli tedbirlerin alınarak can ve mal güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.


Belediyemiz Mail-i İnhidam birimi tarafından yürütülen işlemlerde bilgileri aşağıda
yazılı olan yapının kanuni sahiplerinin iletişim bilgilerine yetkimiz dâhilinde ulaşılamaması
veya yapılan tebligatın ilgililerine ulaşmamasından dolayı tebligat yapılamadığından ilgili
kanun gereği belediyemize ait resmi web sayfası üzerinden bu ilan yayınlanmakta olup konu
ile ilgili varsa kişi veya kişilerin ilan tarihini müteakiben en geç 30 gün içerisinde bakım-
onarım veya yıkım işlemlerini tamamlayarak yapıyı güvenli hale getirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde 3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesi hükümleri doğrultusunda idari veya
cezai işlemlerin yürütüleceği, gereken işlemlerin belediye veya valilikçe yapılarak masrafların
resen tahsili yoluna gidileceği ilanen tebliğ olunur.


Yapının Tapu Bilgileri : Akçakoyunlu Mahallesi 114 ada 21 parsel
Yapı Adresi : Akçakoyunlu Mahallesi 4010. Sokak No:20
Mülkiyet Bilgileri : Ahmet oğlu Hasan AŞILAK
Yapının Durumu: : Kullanılmıyor ve Metruk Durumda


HIZLI ERİŞİM