Ev Hayvan Kayıt Sistemi

İlgili  kayit yazida Kedi, Kopek ye Gelincikierin Kimlikiendirilmesi ye Kayit Altina Alinmasina

Dair Yonetmehk'in 26/2/2018 tarihli ye 30344 sayili Res4 Gazete'de yayimlandigi Yonetmelik

kapsaminda sahipli kopekierin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ye gehncikler ise 1 Ocak

2022 tarihinden itibaren kimlikiendirilerek kayit altina alinacagi, Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatisi

altinda Ev Hayvani Kayit Sistemi (PETVET) o1uturu1arak devreye ali.ndigi, bundan sonra sahipli ev

hayvanlarinin tUrn kimlikiendirme ye kayit i1emIerinin ilgili mevzuat kapsaminda PETVET' den

yapilacagi, Yonetmeligin 12 nci maddesinin ikinci fiki asinda yer alan "Sahzpszz hayvaniarin hayvan

barinakiari tarafindan gercek veya tüzei kiilikleri v4rnesi halinde 121512006 tarihli ye 26166 sayili

ResmI Gazete'de yayimlanan Hayvanlarin Korunmasina Dair Uygulama Yönetmeliinin Ek-4lnde yer

alan Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ye varsa Aayvanin salik karnesi lie sahipiendirme tarihinden

itibaren en gec altmzc gun içerisinde il/ilçe iniidurluklerine ba,cvurulur. Resmi veteriner hekim tarafindan

hayvan için yeni pasaport duzenlenir VE i c_i i tabanina kaydedilir. Gerektiinde Bakanlik ev hayvani

sahibinden ek bilgi ye beige talep edebilir." ye 12 nci maddesinin beinci fikrasinda yer alan "Barinak

yetkthleri 1 Nisan tarihi balangic olmaI uzere her uç ayda bir, son uç ay icerisznde sahiplendirilen

hayvanlara alt sahiplendirmeformlarznin birer niishasznz il/lice müdürlü,üne biidirmekle yukumiudur."

hukumleri geregi sahiplendirme 1lem1eri ye takipierinin Tarim ye Orman Bakanligi iI/ilçe mudürlUkleri

tarafindan yapilacagi, hayvan barinakiarindan hayvan sahiplenilmesi dururnunda Tarim ye Orman

Bakanligi il/ilçe mudur1u11erine bavurulmasi gerektigi konusunda vatanda1ann bilgilendinlmesi, aynca

sahiplenme durumundaETVET'e kayitta aksakhk yaanrnamasi için sahipsiz hayvanlara Yonetrnehkte

belirtilen art1ara uygun mikrogiplerin uygu!anrnasina dikkat edilmesi hususlari be1irtilmitir

tigi yazi ekte gonderilrni olup, konunun iliniz dâhilindeki belediyelere duyurulmasi hususunda;

Bilgilerini ye gegini arz ye rica ederim.


HIZLI ERİŞİM