Metruk Yapı İlanı

Metruk Yapı İlanı

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar

Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “ Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe

tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye

veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki

adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat

yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin

internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere

tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet

amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra: 4.7.2019-7181/12 md.)

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi

tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri

belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının

fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı

ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle

derhal tahliye ettirilir. ” şeklindedir.

Bu kanun uyarınca Demrek Mahallesi Camii civarında, 113 ada 4 parselde bulunan ve

yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediyemiz mail-i inhidam birimi tarafından tespit edilen yapının

mevcuttaki mülkiyet sahibi olan Hasan kızı Hatice AYNA hayatta olmadığından ve ölüm sonrası intikal

işlemleri yapılmadığından resmi tebligat işlemi için herhangi bir adres bilgisine ulaşılamamıştır.

Bahse konu yapı ile ilgili varsa kişi veya kişilerin ilan tarihini müteakiben 30 gün içerisinde

bakım-onarım veya yıkım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı imar

kanununun 39. Maddesi hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütüleceği ilanen tebliğ olunur.


HIZLI ERİŞİM