Metruk Yapı İlanı - Pınarbaşı Mah. 9566 ada 24 parsel

Metruk Yapı İlanı

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “ Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra: 4.7.2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ” şeklindedir.

Bu kanun uyarınca bilgileri ve adresi aşağıda yazılı olan bahse konu yapının kullanılmaması ve metruk hale gelmesinden dolayı dolayı genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği kaymakamlıkça veya içerisine atılan çöplerden dolayı çevre sağlığı ve yangın riski taşıdığı ya da yıkılmaya meyilli olduğu belediyemiz Mail-i İnhidam birimince tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmada mülkiyet sahibi hayatta olmadığı ve intikal yapılmadığından veya yetkimiz dâhilinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden herhangi bir iletişim bilgisine erişilemediğinden ya da herhangi bir sebeple yapılan tebligat kendisine ulaştırılamadığından, söz konusu yapıyla ilgili varsa kişi veya kişilerin ilan tarihini müteakiben en geç 30 gün içerisinde yapıya giriş çıkışları kapatarak veya yıkarak tehlikeyi gidermeleri ve gerekli emniyet tedbirlerini almaları gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesi hükümleri doğrultusunda cezai ve idari işlemlerin yürütüleceği ilanen tebliğ olunur.

Yapının Tapu Bilgileri : Pınarbaşı Mah. 9566 ada 24 parsel

Yapı Adresi : Süleymanşah Mah. 1009 Sok. No:59

Mülkiyet Bilgileri : Mustafa oğlu Adil BAĞCI (TC:546 973 833 42)

Yapının Durumu: : Kullanılmıyor ve Metruk Durumda


HIZLI ERİŞİM