Metruk Yapı İlanı - Yürükselim Mahallesi 739 ada 3 parsel

Metruk Yapı İlanı

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “ Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra: 4.7.2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ” şeklindedir.

Bu kanun uyarınca yapılan incelemelerde bilgileri ve adresi aşağıda yazılı olan yapı kullanılmadığı ve metruk durumda olduğundan genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği kaymakamlıkça veya içerisine atılan çöplerden dolayı çevre sağlığı ve yangın bakımından risk taşıdığı ya da yıkılmaya meyilli olduğu belediyemiz Mail-i İnhidam birimince tespit edilmiştir.

Tetkikatlarımızda mülkiyet sahibi hayatta olmadığı ve intikal yapılmadığından veya yetkimiz dâhilinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden resmi tebligat işlemi için herhangi bir iletişim bilgisine ulaşılamadığından söz konusu yapıyla ilgili varsa kişi veya kişilerin ilan tarihini müteakiben en geç 30 gün süre içerisinde yapıya giriş çıkışları kapatarak veya yıkarak tehlikeyi gidermeleri ve emniyetin tahsisi için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesi hükümleri doğrultusunda cezai ve idari işlemlerin yürütüleceği ilanen tebliğ olunur.

Yapının Tapu Bilgileri : Yürükselim Mahallesi 739 ada 3 parsel

Yapı Adresi : Yürükselim Mahallesi 75061. Sokak No:8

Mülkiyet Bilgileri : Ahmet oğlu Ömer Adil ÇAPAR

Yapının Durumu: : Kullanılmıyor ve Metruk Durumda


HIZLI ERİŞİM